Windykacja

Jak uzyskać wykreślenie z bazy Krajowego Rejestru Długów (KRD)?

Niezgodny z prawdą wpis w Krajowym Rejestrze Długów (KRD) nie tylko godzi w dobre imię przedsiębiorcy, ale nierzadko niesie za sobą poważne konsekwencje ekonomiczne. Fałszywa informacja gospodarcza może negatywnie wpłynąć na ocenę jego zdolności kredytowej oraz spowodować utratę renomy, a co za tym idzie – odpływ kontrahentów. Warto pamiętać jednak, że domniemany dłużnik posiada pewne instrumenty ochrony przez przed nieuczciwymi praktykami wierzycieli. Jednym z nich są tzw. zarzuty (które zostaną szerzej omówione w dalszej części niniejszego artykułu).

 

Czym jest KRD?

Krajowy Rejestr Długów jest prywatną instytucją działającą w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U. 2010 nr 81 poz. 530) (dalej jako: „u.i.g.”). Co istotne, Krajowy Rejestr Długów nie jest tożsamy z Krajowym Rejestrem Dłużników Niewypłacalnych, którego podstawą funkcjonowania jest ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. 1997 nr 121 poz. 769). KRD należy do grona Biur Informacji Gospodarczej, które gromadzą oraz udostępniają dane na temat sytuacji finansowej przedsiębiorców oraz konsumentów. Wierzyciel przekazując informacje gospodarcze do rejestru co prawda jest zobowiązany spełnić szereg warunków, jednakże weryfikacja autentyczności zadłużenia nie zawsze jest skuteczna. W praktyce oznacza to, że uzyskanie krzywdzącego przedsiębiorcę wpisu jest stosunkowo proste, w przeciwieństwie do usuwania jego skutków – fałszywa informacja figuruje w rejestrze bowiem aż 10 lat (przy założeniu, że wcześniej nie dojdzie do spłaty rzekomego zadłużenia na rzecz wierzyciela, a wierzyciel poinformuje o tym fakcie KRD).

Zarzuty jako instrument ochrony

W celu wykreślenia niezgodnego z prawdą wpisu z Krajowego Rejestru Długów dłużnik może – na podstawie § 14 Regulaminu Zarządzania Danymi Krajowego Rejestru Długów BIG S.A. oraz art. 30 u.i.g. – przesłać do KRD zarzuty dotyczące przekazanych na jego temat fałszywych informacji gospodarczych (tj. wniosek o usunięcie informacji gospodarczych). Przy czym podkreślenia wymaga, że żadne z ww. źródeł nie określa terminu, w jakim dłużnik powinien złożyć zarzuty. W konsekwencji, uprawnienie przedsiębiorcy do wystąpienia z przedmiotowym wnioskiem aktualizuje się w momencie dowiedzenia się o fakcie dokonania wpisu na jego temat i trwa tak długo, jak długo wpis figuruje w KRD.

Treść zarzutów powinna obejmować:
a) imię i nazwisko lub firmę (nazwę) dłużnika,
b) NIP lub numer PESEL dłużnika oraz adres do korespondencji,
c) precyzyjne wskazanie kwestionowanego zobowiązania wraz z uzasadnieniem oraz dokumentami potwierdzającymi stanowisko dłużnika,
d) precyzyjne wskazanie wierzyciela, który przekazał informacje gospodarcze do KRD.

Na skutek złożenia przez przedsiębiorcę wniosku o usunięcie informacji gospodarczych Krajowy Rejestr Długów rozpatrując zarzuty może usunąć wpis z własnej inicjatywny albo wezwać wierzyciela do złożenia wyjaśnień.

Wezwanie wierzyciela do usunięcia wpisu

Kolejnym rozwiązaniem jakim dysponuje domniemany dłużnik jest wystąpienie wobec wierzyciela, na podstawie art. 30 u.i.g. z żądaniem dokonania zmian w rejestrze. Zgodnie z powołanym przepisem, na wniosek przedsiębiorcy wierzyciel, który przekazał informacje gospodarcze do KRD, jest obowiązany do ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały udostępnione lub są przechowywane z naruszeniem ustawy.

Nadto, na podstawie przepisów ww. ustawy dokonujący zgłodzenia informacji gospodarczej obowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni:
1. od dnia powzięcia informacji, że przekazane informacje gospodarcze są nieprawdziwe – wystąpić do KRD z żądaniem aktualizacji informacji gospodarczych (przekazując aktualne dane) lub,
2. od dnia stwierdzenia nieistnienia zobowiązania – wystąpić do KRD z żądaniem usunięcia informacji gospodarczych.

Sankcje przewidziane dla opieszałego lub nieuczciwego (zgłaszającego nieprawdziwe informacje) wierzyciela określone zostały w art. 47 i art. 48 ust. 1 u.i.g. Przepisy te przewidują karę grzywny nawet do 30 tysięcy złotych.

Podsumowanie

Konkludując, należy dojść do wniosku, że usunięcia niezgodnego z prawdą wpisu z Krajowego Rejestru Długów żądać może zarówno rzekomy dłużnik, jak i zgłaszający. W pierwszej kolejności warto skierować do wierzyciela żądanie niezwłocznego wykreślenia przedmiotowych informacji. W braku uczynienia przez niego zadość temu żądaniu w każdej chwili możliwe będzie samodzielne wystąpienie przez przedsiębiorcę ze stosownym wnioskiem do Krajowego Rejestru Długów (tj. wniesienie zarzutów).

 

Autor:

Marta Rabe-Kozłowska

Marta Rabe-Kozłowska

Radca Prawny

Email: m.rabe-kozlowska@turcza.com.pl

Mec. Marta Rabe-Kozłowska jest specjalistką z zakresu prawa spółek handlowych, prawa gospodarczego, prawa cywilnego oraz legal english.

Dodaj komentarz

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.